خرید بازدید پست کانال

همان طور که می دانید پست های که داخل کانال تلگرام مانند شبکه‌های اجتماعی دیگر لایک و کامنت ندارند مگر این مورد را خودتان بخواهید اضافه کنید و عمدتاً با سین یا همان بازدید مشخص خواهد شد که پست مورد نظر چقدر بیننده داشته است در صورتی که شما ممبر خریداری کرده باشید ممکن است بازدید پست های شما در کانال به نسبت تعداد اعضای شما بسیار پایین باشد در این صورت شما می توانید با خرید بازدید ۵ پست الی 50 پست آخر به بازدید پست های خود بیفزایید خود بیفزایید این روشی است برای بالا بردن تعداد بازدید های پست های کانال مورد نظرتان.

بازدید ۵ پست آخر

بازدید 10 پست آخر

بازدید 50 پست آخر